smart spa elpris billigt styra

Användarvillkor Smart SPA1. Introduktion
Smartspa Nordic AB, 559425-8633, Ekgatan 33, 213 63 Malmö, (”Smartspa”), tillhandahåller tjänster som gör det möjligt mäta och styra energiförbrukning på ett mer intelligent sätt (”Tjänsten”). I det följande anges de villkor som gäller för Tjänsten (”Villkoren”). Genom att aktivera ett användarkonto hos Smartspa (”Kontot”) och acceptera Villkoren ingår tjänstanvändaren (”Användaren”) och Smartspa – förutsatt av Smartspas godkännande närmare beskrivet i punkten 3.5 nedan – ett avtal (”Avtalet”) som berättigar Användaren att använda Tjänsten.
Genom att Användaren försäkrar att denne läst igenom Villkoren och godkänner dessa accepterar Användaren att dennes rättigheter och skyldigheter med avseende på Tjänsten regleras av Villkoren och förbinder sig att följa dessa. Härigenom godkänner Användaren även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till Användaren elektroniskt och att Användarens elektroniska signatur i avtal och dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck.
Genom att godkänna Villkoren försäkrar Användaren att Användaren samt att Användaren företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalsrelationen.


2. Tjänsten
Med Tjänsten erhåller Användaren ett nytt verktyg för på enkel väg styra sin energanvändning. I enlighet med Villkoren kommer Smartspa att sträva efter att ge Användaren en effektiv och användbar Tjänst.
Användaren får tillgång till Tjänsten och Kontot via en webbsida (”Webbsidan”) eller annan internetbaserad plattform (mobilapplikation, etc.), som tillhandahålls av Smartspa eller av Smartspa godkänd partner.
Smartspa kan när som helst revidera eller ändra Tjänsten. Smartspa försöker generellt att meddela Användaren om eventuella ändringar med rimligt varsel på Webbsidan och via email på den adress som Användaren angivit. Smartspa förbehåller sig dock rätt att genomföra sådana förändringar med omedelbar verkan för att upprätthålla säkerheten i sitt system eller för att följa lagar, förordningar och regler.
Tjänsten tillhandahålls normalt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Smartspa garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under denna tid.
Från tid till annan utför Smartspa underhåll på och uppgraderingar av Tjänsten, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i denna. Smartspa försöker att alltid meddela på förhand om planerade underhåll, men kan inte garantera att meddelande härom alltid kommer att tillhandahållas. Därtill kan Tjänsten innehålla fel och “buggar” som kan leda till avbrott och fel. Användaren är införstådd med detta och accepterar att Smartspa kan komma att kontakta denne i syfte att hjälpa Användaren med Tjänsten och begära information som behövs för att identifiera och åtgärda fel.
Användarens tillgång till Tjänsten är dessutom beroende av tjänster från tredje part (såsom mobiltelefonitjänster). Smartspa har inget ansvar för sådana tjänsters utförande.
Smartspa ansvarar, med de begränsningar som anges i Villkoren, för att energistyrning och -mätning genom Tjänsten utförs på ett effektivt vis. Smartspa ansvarar inte för (i) andra brister eller felaktigheter i eller vid utförandet av Tjänsten, (ii) att Tjänsten vid varje tidpunkt är tillgänglig, eller (iii) obehörig tillgång till eller användning av Kontouppgifter lagrade på Smartspas servrar


3. Förutsättningar för att använda tjänsten
För att använda Tjänsten måste Användaren inneha ett Konto. Så länge Användaren är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att utan dröjsmål uppdatera uppgifterna i kontot om de skulle komma att ändras. Om någon information är felaktig eller ofullständig, har Smartspa rätt att avsluta Kontot och avbryta Användarens tillgång till Tjänsten.
De tekniska krav som Smartspa ställer på Användarens värmesystem och övrig utrustning finns angivet på Webbsidan. Det kan även finnas krav som ännu inte hunnit dokumenterats på Webbsidan, dessa krav kommuniceras då direkt till den presumtive Användaren skriftligt eller muntligt.
Smartspa avgör efter eget gottfinnande huruvida Användaren ska beredas tillgång till Tjänsten. Först efter att Smartspa beslutat ge Användaren tillgång till Tjänsten är Smartspa bunden av Villkoren.
Tjänstens funktionalitet och Användarens tillgång till Tjänsten är beroende av tjänster som Användaren erhåller från tredje part. Dessa tredje parter kan komma att debitera Användaren avgifter för att få tillgång till Tjänsten. Användaren är ensamt ansvarig för betalningen av dessa.
Tjänstens funktionalitet kräver att Användaren via sitt bredband bereder hårdvaran kontinuerlig tillgång till internet. För att kunna utföra den optimering som Användaren ställer i sina preferenser kan Smartspa vara tvungen att hämta in nödvändig extern information såsom, men inte begränsat till elpris och väderprognoser. Smartspa har rätt att styra utifrån olika yttre kravställningar, till exempel men inte begränsat till effektreserv, balanskraft för att möjliggöra en effektivare energianvändning och energisystem. Sådan styrning begränsas till att Användarens komfort inte menligt påverkas. Smartspa kan vid enstaka tillfällen utöka styrmöjligheten och skall då informera Användaren om eventuella olägenheter.


4. Dataintegritet & säkerhet
Användaren är skyldig att följa Smartspa vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord och andra inloggningsuppgifter, vilka återfinns på Webbsidan.
Det är Användarens ansvar att tillse att dennes användarnamn, lösenord och ev. övriga inloggningsuppgifter till Tjänsten (”Kontouppgifterna”) förvaras säkert och att andra inte tillåts ta del av dessa. Användaren förbinder sig att bevara Kontouppgifterna så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Kontouppgifterna är personliga och får inte överlåtas eller användas av annan än Användaren. Användaren måste omedelbart antingen meddela Smartspa via email (info@smartspa.se) eller ändra inloggningsuppgifterna om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om dessa.
Smartspa har för att möjliggöra effektivare algoritmer och styrningar möjlighet att överlämna anonymiserat mätdata till tredje part.
För fullständiga villkor och information om Smartspas intigritetspolicy hänvisas till https://Smartspa.se/dataskydd.


5. Användarriktlinjer
För att se till att Tjänsten fungerar bra för alla användare har vi definierat riktlinjer för Användare av Tjänsten.
Smartspa respekterar intellektuellt ägande (IP) och förväntar sig detsamma av dig, Användaren. Detta medför, till exempel, att följande inte är tillåtet: (a) Kopiering eller reproduktion av innehåll i Tjänsten eller annan användning som inte är uttalat tillåtet enligt Villkoren; (b) så kallad ”reverse-engineering”, dekompilering, demontering, modifiering eller liknande på Tjänsten; (c) kringgående av eventuella teknologier som Smartspa använder för att skydda Tjänsten eller information däri; (d) uthyrning eller vidareförsäljning någon del av Tjänsten; (e) manipulering av mätdata (f) interagera med Tjänsten genom script, mjukvara eller annan automatiserad process utan godkännande av Smartspa; (g) radera, kopiera eller modifiera logotyper eller annat grafiskt material (h) lämna ut lösenord eller använda annan användares inloggningsuppgifter.
Respektera vänligen Smartspa och andra användare av Tjänsten. Delta ej i aktiviteter relaterat till Tjänsten som (a) är olaglig eller uppmuntrar till illegala handlingar, inkluderat men ej begränsat till upphovsrättsbrott; (b) innefattar skadlig mjukvara så som ”malware”, trojanska hästar eller virus, eller på annat sätt förändrar användares upplevelse av Tjänsten; (c) försvårar eller hindrar driften av Tjänsten, eller utgör försök till att hitta sårbarheter i Tjänsten eller Smartspas och dess underleverantörers infrastruktur som Tjänsten utnyttjar (d) utgör försök till att bryta igenom Smartspa och dess underleverantörers säkerhetssystem (e) på något sätt bryter mot Villkoren, som bedöms av Smartspa.
Användaren förväntas följa rekommenderade anvisningar för användandet av Tjänsten som kan komma i form av skriftliga eller digitala bruksanvisningar, FAQ:er, eller annat material från Smartspa eller av Smartspa godkänd partner.
Om Användaren vill åberopa fel i Tjänsten måste denne underrätta Smartspa härom inom skälig tid efter det att Användaren märkt eller borde ha märkt felet genom att via email (support@smartspa.se) kontakta Smartspa. Om Användaren inte gör det, går rätten att åberopa felet förlorad. Reklamationen ska även ange hur felet yttrar sig.

6. Ansvarsbegränsning
Smartspa ansvarar inte under några omständigheter för indirekt skada, ökade kostnader, eller andra förluster i samband med användningen av eller utebliven användning av Tjänsten. På grund av den stora komplexiteten och variationen i driftförutsättningar för Tjänsten, kan Smartspa inte garantera en minskad energiförbrukning, sänkt energikostnad, eller på annat sätt ”optimal” energianvändning. Användaren accepterar att hen i den utsträckningen lagen tillåter har det slutgiltiga ansvaret för att vid missnöje eller problem med Tjänsten avsluta sitt Konto.
Smartspa kan särskilt inte ställas till svars i de fall Användaren inte följt uppställda riktlinjer enligt punkt 5.


7. Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller tills vidare. Användaren har rätt att när som helst säga upp Avtalet och avsluta sitt Konto med omedelbar verkan genom via Webbsidan eller email (info@smartspa.se). 


Smartspa har alltid rätt att spärra Användarens Konto, vägra denne tillgång till Tjänsten och häva Avtalet med omedelbar verkan, om (i) det kommer till Smartspa kännedom eller Smartspa annars har skälig anledning att anta att Användaren använder eller kommer att använda Kontot i strid mot Villkoren eller annars mot gällande lag eller föreskrifter, (ii) det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Användarens Konto kommer att missbrukas, eller (iii) det annars finns skälig anledning att anta att Användarens Konto har missbrukats eller kommer att missbrukas.


8. Överlåtelse
Användaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter kopplade till Tjänsten eller till sitt Konto till annan utan Smartspas skriftliga godkännande. Smartspa har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan part utan Användarens samtycke.


9. Licens/Trademark/Copyright
Smartspa upplåter till Användaren en icke-överlåtbar användarlicens till Tjänsten. Användaren har inte rätt att (i) överlåta, licensiera, kopiera, publicera eller distribuera Tjänsten; (ii) tillåta tredje part att använda Tjänsten; (iii) överlåta rättigheter som Användaren erhållit enligt Villkoren; eller (iv) kringgå någon av de tekniska begränsningarna av Tjänsten, eller dekompilera eller på annat sätt omkonstruera Tjänsten.


10. Övrigt
Skriftliga meddelanden från Smartspa till Användaren avfattas på svenska eller engelska och sänds per email till den adress Användaren angivit. Meddelande som på så sätt har sänts till Användaren ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag.
Smartspa har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i Villkoren. Användaren ska underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast 14 dagar före ikraftträdandet. Om Användaren inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har denne rätt att säga upp Villkoren på sätt som anges i punkten 7. Om Användaren inte underrättat Smartspa om att denne inte godkänner ändringarna eller tilläggen före den dag de träder i kraft, anses Användaren ha godkänt dem.
Smartspa har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.
Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.


Dessa villkor gäller från 2023-08-21 och tills vidare.

Användaren är införstådd med ovanstående villkor och godkänner härmed dessa villkor.

Köpvillkor Smart SPAVEM ÄR HANDLARE?

SmartSpa Nordic AB
Ekgatan 33
21363 Malmö
Sweden

Org nr: 559425-8633


VEM TAR ANSVAR?

Vi på SmartSpa har ansvar för hemsidan och därmed köpet. Kreditkortsuppgifterna hanteras på en säker sida (SSL) och vi använder en tredjepartslösning som heter Stripe vilket gör att vi aldrig ser dina betaluppgifter.


ÅNGERRÄTT OCH RETUR

Efter att du mottagit varan kan du ångra ditt köp i 14 dagar. Kontakta oss på info@smartspa.se så betalar vi tillbaka pengarna och du skickar tillbaka produkten.


ÅNGERBLANKETT


ÅTERBETALNING

Så fort vi mottagit varan i retur så återbetalar vi pengarna. Sedan kan det ta 5-10 dagar för att pengarna ska synas på ditt konto igen.


ANNULLERING

Du har enligt distansköplagen rätt att annullera din order inom 14 dagar från köptillfället och få pengarna tillbaka.


ÅLDERSGRÄNS

Vi kräver att du som handlar är över 18 år. Sedan får man vara lite realistisk, vem under 18 år äger ett spa?


LEVERANSTID

Vi levererar produkten oftast inom 2-5 dagar.


LEVERANSADRESS

Vi levererar produkten med Postnord och den kommer till din närmsta serviceställe. Du kommer att få en avi, antingen via e-post eller SMS då paketet finns att hämta ut. Vi levererar endast inom Sveriges gränser.


SEKRETESSPOLICY

Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR och kommer inte sälja vidare dessa till andra företag eller parter. Du går med på att vi sparar de uppgifter vi behöver för att hålla ditt Smartspa-konto igång, så som namn, adress och e-post. Vi sparar inga betaluppgifter hos oss, dock så kommer vissa betaluppgifter sparas hos vår leverantör, Stripe, så att eventuella återbetalningar kan göras.


NÖJD

Vi vill att du ska vara nöjd. Så enkelt är det, allt ska funka och vara både användarvänligt och funktionellt. Är det inte det så är inte vi nöjda. Hör gärna av dig med feedback till info@smartspa.se så ska vi lyssna till dina synpunkter.


Fullständiga villkor


Dataskydd Smart SPA


  1. Insamling av uppgifter: Endast de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra köpet och att leverera i tjänsten ingående funktioner kommer att samlas in.

  2. Lagring: Personuppgifter lagras säkert och endast så länge som nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga och bokföringsmässiga förpliktelser.

  3. Delning: Uppgifter kommer inte att delas med tredje part, förutom i de fall där det är nödvändigt för leveransen eller betalningsprocessen.

  4. Tillgång: Kunder har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av sina personuppgifter.

  5. Säkerhet: Alla personuppgifter skyddas med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig tillgång eller användning.

  6. Samtycke: Genom att genomföra ett köp samtycker kunden till insamling och behandling av sina personuppgifter enligt ovanstående regler.